క. సా. గు మరియు గ. సా. భా పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on L.C.M and H.C.F For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

2/5, 3/10, 6/ 25 ల యొక్క క.సా.గు?

   A.) 3/25
   B.) 6/5
   C.) 1/15
   D.) 12/25

Answer: Option 'B'

లవము ల యొక్క క.సా.గు 6, 
హారముల యొక్క గ.సా.భా. 5 
కావున భిన్నము యొక్క క.సా.గు = 6/5

2.

మూడు సంఖ్యలు 1 : 2 : 3 నిష్పత్తి లో వుంది వాని గ. సా. భా 12 అయిన సంఖ్యలు ఏవి?

   A.) 12, 24, 36
   B.) 10, 20, 30
   C.) 5, 10, 15
   D.) 4, 8, 12

Answer: Option 'A'

కావలసిన సంఖ్యలు x , 2x మరియు 3x అనుకొనుము 
అప్పుడు వాని గ. సా. భా = x 
(లెక్క ప్రకారం x = 12 )
కావలసిన సంఖ్యలు 12, 24 మరియు 36

3.

మూడు వేరు వేరు సంఖ్యల క.సా.గు 120. అయిన క్రింది వానిలో ఏది గ.సా.భా కాదు?

   A.) 8
   B.) 12
   C.) 24
   D.) 35

Answer: Option 'D'

క.సా.గు అన్నది గ.సా.భా కు గుణకం అయినప్పుడు మనకు 35 గ.సా.భా కాదు 

4.

రెండు సంఖ్యల లబ్ధము 9375 మరియు పెద్ద సంఖ్యను, చిన్న సంఖ్య తో భాగించిన భాగఫలము 15 అయితే ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం?

   A.) 430
   B.) 450
   C.) 500
   D.) 400

Answer: Option 'D'

ఆ రెండు సంఖ్యలు x మరియు 15x 
x × 15x 9375 => x<sup>2</sup> = 625 => x = 25 
=> x + 15x = 16x = 16 × 25 = 400

5.

రెండు సంఖ్యల లబ్ధము, ఆ రెండు సంఖ్యల భేదమునకు 24 రెట్లు. రెండు సంఖ్యల మొత్తం 14 అయితే వాటిలో పెద్ద సంఖ్య?

   A.) 7
   B.) 10
   C.) 8
   D.) 9

Answer: Option 'C'

రెండు సంఖ్యలు x మరియు y 
xy = 24 (x - y ) 
ఆ సంఖ్యలు (9, 5) (8, 6) (7, 7), (10, 4) 
8 × 6 మాత్రమే 24 చే భాగించబడుతుంది.

క. సా. గు మరియు గ. సా. భా పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on L.C.M and H.C.F For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D Download Pdf

Recent Posts