క. సా. గు మరియు గ. సా. భా పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on L.C.M and H.C.F For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

మూడు సంఖ్యలు 1 : 2 : 3 నిష్పత్తి లో వుంది వాని గ. సా. భా 12 అయిన సంఖ్యలు ఏవి?

   A.) 12, 24, 36
   B.) 10, 20, 30
   C.) 5, 10, 15
   D.) 4, 8, 12

Answer: Option 'A'

కావలసిన సంఖ్యలు x , 2x మరియు 3x అనుకొనుము 
అప్పుడు వాని గ. సా. భా = x 
(లెక్క ప్రకారం x = 12 )
కావలసిన సంఖ్యలు 12, 24 మరియు 36

DigitalOcean Referral Badge

2.

12, 15, మరియు 18 లచే భాగించబడు కనీస 5 అంకెలు గల సంఖ్య?

   A.) 10010
   B.) 10015
   C.) 10020
   D.) 10080

Answer: Option 'D'

ఐదంకెల కనిష్ట సంఖ్యా = 10000 
12 15 80 ల క.సా.గు = 180 
10000 ను 180 చే భాగించిన శేషము = 100 
కనిష్ట సంఖ్యా = 10000 + (180 - 100 ) = 10080

DigitalOcean Referral Badge

3.

ఒక సంఖ్యను, 3/2 కి కలిపిన లేదా ఆ సంఖ్య ను 3/2 చే గుణించిన వచ్చే ఫలితం సమానము అయితే ఆ సంఖ్య?

   A.) 4
   B.) 5
   C.) 3
   D.) 7

Answer: Option 'B'

ఒక సంఖ్య = x 
3/2 + x = (3/2)x => x/2 = 3/2 => x = 3

DigitalOcean Referral Badge

4.

రెండు సంఖ్యల లబ్ధము 9375 మరియు పెద్ద సంఖ్యను, చిన్న సంఖ్య తో భాగించిన భాగఫలము 15 అయితే ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం?

   A.) 430
   B.) 450
   C.) 500
   D.) 400

Answer: Option 'D'

ఆ రెండు సంఖ్యలు x మరియు 15x 
x × 15x 9375 => x<sup>2</sup> = 625 => x = 25 
=> x + 15x = 16x = 16 × 25 = 400

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

రెండు సంఖ్యల లబ్ధము, ఆ రెండు సంఖ్యల భేదమునకు 24 రెట్లు. రెండు సంఖ్యల మొత్తం 14 అయితే వాటిలో పెద్ద సంఖ్య?

   A.) 7
   B.) 10
   C.) 8
   D.) 9

Answer: Option 'C'

రెండు సంఖ్యలు x మరియు y 
xy = 24 (x - y ) 
ఆ సంఖ్యలు (9, 5) (8, 6) (7, 7), (10, 4) 
8 × 6 మాత్రమే 24 చే భాగించబడుతుంది.

DigitalOcean Referral Badge

6.

187, 233, 279 లను ఏ గరిష్ట సంఖ్యచే భాగించిన ఓకే శేషం వచ్చును?

   A.) 30
   B.) 36
   C.) 46
   D.) 56

Answer: Option 'C'

కావలసిన సంఖ్య = (233 - 187), (279 - 233) మరియు (279 - 187) యొక్క గ.సా.భా = 46
భేదాలు 46, 92   ల   గ.సా.భా = 46

DigitalOcean Referral Badge

7.

మూడు వేరు వేరు సంఖ్యల క.సా.గు 120. అయిన క్రింది వానిలో ఏది గ.సా.భా కాదు?

   A.) 8
   B.) 12
   C.) 24
   D.) 35

Answer: Option 'D'

క.సా.గు అన్నది గ.సా.భా కు గుణకం అయినప్పుడు మనకు 35 గ.సా.భా కాదు 

DigitalOcean Referral Badge

8.

రెండు సంఖ్యల నిష్పత్తి 15 : 11 వాని గ.సా.భా 13. అయిన ఆ సంఖ్యలు ఏవి?

   A.) 75, 55
   B.) 105, 77
   C.) 15, 11
   D.) 195, 143

Answer: Option 'D'

కావలసిన అంకెలు 15x, 11x అనుకొనుము 
అప్పుడు వాని గ.సా.భా = x = 13 
∴ సంఖ్యలు = 15 × 13 = 195, 11 × 13 = 143

DigitalOcean Referral Badge

9.

25, 30, 40 ల క.సా.గు.?

   A.) 600
   B.) 300
   C.) 250
   D.) 240

Answer: Option 'A'

25 = 5 × 5; 30 = 2 × 3 × 5; 40 = 2 × 2 × 2 × 5
 క.సా.గు = 5 × 2 × 2 × 2 × 5 × 3 = 600

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

2/5, 3/10, 6/ 25 ల యొక్క క.సా.గు?

   A.) 3/25
   B.) 6/5
   C.) 1/15
   D.) 12/25

Answer: Option 'B'

లవము ల యొక్క క.సా.గు 6, 
హారముల యొక్క గ.సా.భా. 5 
కావున భిన్నము యొక్క క.సా.గు = 6/5

DigitalOcean Referral Badge

క. సా. గు మరియు గ. సా. భా పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on L.C.M and H.C.F For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D Download Pdf

Recent Posts