వయస్సులు పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Ages For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

రమణకి 8 సంవత్సరాల క్రితం వివాహమయ్యెను. ప్రస్తుత్తం అతని వయస్సు వివాహం నాటి వయస్సు కి 4/3 రేట్లు. అతని సోదరుడి వయస్సు అతని కన్నా 4 సంవత్సరాల తక్కువ అయిన సోదరుడి వయస్సు?

   A.) 28 సంవత్సరాలు
   B.) 30 సంవత్సరాలు
   C.) 40 సంవత్సరాలు
   D.) 35 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'A'

వివాహా నాటి వయస్సు x సంవత్సరాలు 
ప్రస్తుతం రమణ వయస్సు = x + 8 = 4x/3 => x = 24 
ప్రస్తుతం రమణ వయస్సు = 24 + 8 = 32,
సోదరుడి వయస్సు = 32 - 4 = 28 సంవత్సరాలు

DigitalOcean Referral Badge

2.

రవి కి 6 సంవత్సరాల క్రితం వివాహమయ్యెను. ప్రస్తుతం అతని వయస్సు వివాహము నాటి వయస్సు కు 1 1/2 రేట్లు. అతని కుమారుని వయస్సు అతని వయస్సు లో 1/3 వ వంతు అయిన కుమారుని వయస్సు ఎంత?

   A.) 5 సంవత్సరాలు
   B.) 7 సంవత్సరాలు
   C.) 8 సంవత్సరాలు
   D.) 6 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'D'

వివాహ వయస్సు = x సంవత్సరాలు 
\r\n3x/2 = x + 6 => x = 12 
ప్రస్తుతం = 12 + 6 = 18 
కుమారుని వయస్సు = 18/3 = 6 సంవత్సరాలు

DigitalOcean Referral Badge

3.

5 సంవత్సరాల క్రితం రాము వయస్సు 30 సంవత్సరాలు. 5 సంవత్సరాల తరువాత రాము వయస్సు ఎంత?

   A.) 40 సంవత్సరాలు 
   B.) 30 సంవత్సరాలు 
   C.) 25 సంవత్సరాలు 
   D.) 35 సంవత్సరాలు 

Answer: Option 'A'

30 + 5 + 5 = 40 సంవత్సరాలు 

DigitalOcean Referral Badge

4.

6 సంవత్సరాల తరువాత  అర్జున్  వయస్సు 40 సంవత్సరాలు. 4 సంవత్సరాల క్రితం అతని వయస్సు ఎంత?

   A.) 25
   B.) 27
   C.) 30
   D.) 32

Answer: Option 'C'

40 - (6 + 4) = 30

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

5 సంవత్సరాల క్రితం A,B వయస్సుల మొత్తం  40 సంవత్సరాలు. ప్రస్తుత వారి వయస్సుల మొత్తం?

   A.) 48 సంవత్సరాలు 
   B.) 40 సంవత్సరాలు 
   C.) 45 సంవత్సరాలు 
   D.) 50 సంవత్సరాలు 

Answer: Option 'D'

40 + 2(5) = 50 సంవత్సరాలు 

DigitalOcean Referral Badge

6.

3 సంవత్సరాల తరువాత A,B వయస్సుల మొత్తం  52 సంవత్సరాలు.  అయితే 3 సంవత్సరాల క్రితం వారి వయస్సుల మొత్తం?

   A.) 30 సంవత్సరాలు
   B.) 40 సంవత్సరాలు
   C.) 35 సంవత్సరాలు
   D.) 38 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'B'

52 - (6 + 6) = 40 సంవత్సరాలు

DigitalOcean Referral Badge

7.

4 సంవత్సరాల తరువాత A, B మరియు C ల వయస్సుల మొత్తం 62 సంవత్సరాలు. అయిన A, B మరియు C ల ప్రస్తుత వయస్సుల మొత్తం?

   A.) 50 సంవత్సరాలు
   B.) 40 సంవత్సరాలు
   C.) 45 సంవత్సరాలు
   D.) 47 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'A'

= 62 - 3(4) = 50 సంవత్సరాలు

DigitalOcean Referral Badge

8.

A మరియు B ల ప్రస్తుత వయస్సుల మొత్తం 91 సంవత్సరాలు. ప్రస్తుతం వారి వయస్సుల మధ్య నిష్పత్తి 8 : 5 అయిన A వయస్సు ఎంత?

   A.) 52
   B.) 50
   C.) 53
   D.) 56

Answer: Option 'D'

A + (8/13) × 91 = 56

DigitalOcean Referral Badge

9.

A మరియు B ల ప్రస్తుత వయస్సుల మొత్తం 84 సంవత్సరాలు మరియు వారి వయస్సుల మధ్య నిష్పత్తి 5 : 7 అయిన A కన్న B ఎన్ని సంవత్సరాలు పెద్దవాడు?

   A.) 16 సంవత్సరాలు
   B.) 14 సంవత్సరాలు
   C.) 18 సంవత్సరాలు
   D.) 15 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'B'

A : B = 5 : 7 
B - A = 2
B - A = (2/12) × 84 = 14 సంవత్సరాలు

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

A మరియు B ల వయస్సుల మొత్తం 63 సంవత్సరాలు. వారి వయస్సుల నిష్పత్తి 5 : 4. 7 సంవత్సరాల తరువాత A వయస్సు ఎంత?

   A.) 38 సంవత్సరాలు
   B.) 36 సంవత్సరాలు
   C.) 44 సంవత్సరాలు
   D.) 42 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'D'

B = (4/11) × 132 - 4 = 48 - 4 = 44 సంవత్సరాలు

DigitalOcean Referral Badge

వయస్సులు Download Pdf

Recent Posts