సంఖ్యలపై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Numbers For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

219 × 18 - 216 × 18 = ?

   A.) 54
   B.) 45
   C.) 72
   D.) 186

Answer: Option 'A'

a × b - a × c = a[b - c] => 18[219 - 216] = 18 × 3 = 54

DigitalOcean Referral Badge

2.

-2 ≤ x ≤ 6 మరియు -5 ≤ y ≤ 4 లకు సంబంధించి (x - y) కి సాధ్యమయ్యే అతిచిన్న విలువ?

   A.) -9
   B.) -8
   C.) -7
   D.) -6

Answer: Option 'D'

x - y యొక్క కనిష్ట విలువ, x యొక్క కనిష్ట విలువ మరియు y యొక్క గరిష్ట విలువ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
x = -2, y = 4 
∴ x - y = -2-4 = -6

DigitalOcean Referral Badge

3.

ఒక సంఖ్యను, 3/2 కి కలిపిన లేదా ఆ సంఖ్య ను 3/2 చే గుణించిన వచ్చే ఫలితం సమానము అయితే ఆ సంఖ్య?

   A.) 4
   B.) 5
   C.) 3
   D.) 7

Answer: Option 'B'

ఒక సంఖ్య = x 
3/2 + x = (3/2)x => x/2 = 3/2 => x = 3

DigitalOcean Referral Badge

4.

రెండు సంఖ్యల లబ్ధము 9375 మరియు పెద్ద సంఖ్యను, చిన్న సంఖ్య తో భాగించిన భాగఫలము 15 అయితే ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం?

   A.) 430
   B.) 450
   C.) 500
   D.) 400

Answer: Option 'D'

ఆ రెండు సంఖ్యలు x మరియు 15x 
x × 15x 9375 => x2 = 625 => x = 25 
=> x + 15x = 16x = 16 × 25 = 400

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

రెండు సంఖ్యల లబ్ధము, ఆ రెండు సంఖ్యల భేదమునకు 24 రెట్లు. రెండు సంఖ్యల మొత్తం 14 అయితే వాటిలో పెద్ద సంఖ్య?

   A.) 7
   B.) 10
   C.) 8
   D.) 9

Answer: Option 'C'

రెండు సంఖ్యలు x మరియు y 
xy = 24 (x - y ) 
ఆ సంఖ్యలు (9, 5) (8, 6) (7, 7), (10, 4) 
8 × 6 మాత్రమే 24 చే భాగించబడుతుంది.

DigitalOcean Referral Badge

6.

(53 × 87 + 159 × 21 + 106 × 25) = ?

   A.) 16000
   B.) 1060
   C.) 10600
   D.) 60100

Answer: Option 'C'

53 × 87 + 53 × 3 × 21 + 53 × 2 × 25 = 53(87 + 63 + 50) = 53(200) = 10600

DigitalOcean Referral Badge

7.

7n + 9 > 100, ఎక్కడ 'n' ఒక పూర్ణ సంఖ్య (Integer) అయితే ఈ క్రింది వానిలో సాధ్యమయ్యే అతిచిన్న 'n' విలువ?

   A.) 13
   B.) 12
   C.) 14
   D.) 15

Answer: Option 'A'

7n + 9 > 100 => 7n > 100 - 9 => 7n > 91 
∴ n > 13

DigitalOcean Referral Badge

8.

9962 - 9952 = ?

   A.) 0
   B.) 1
   C.) 100
   D.) 1991

Answer: Option 'D'

రెండు వరుస సంఖ్యల వర్గాల భేదం ఎల్లప్పుడూ ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం నాకు సమానము
i.e a2 - b2 = a + b
9962 - 9952 = 996 + 995 = 1991

DigitalOcean Referral Badge

9.

రెండు ధన సంఖ్యల లబ్ధం 2500. ఒక సంఖ్య, రెండవ దానికి '4' రెట్లు అయిన ఆ రెండు సంఖ్య ల మొత్తం?

   A.) 25
   B.) 125
   C.) 225
   D.) 250

Answer: Option 'B'

రెండు సంఖ్యలు x, 4x
x × 4x = 4x2 = 2500
=> x2 = 625
=> x = 25
=> రెండు సంఖ్యల మొత్తం = x + 4x = 5x = 5(25) = 125

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

54 × 54 - 46 × 46 =?

   A.) 800
   B.) 144
   C.) 750
   D.) 764

Answer: Option 'A'

[a2 - b2 = (a + b)(a - b)]
54 × 54 - 46 × 46
= (54 + 46) × (54 - 46) = 100 × 8 = 800 లేదా) పై రెండు లబ్ధములలో ఒకట్ల స్థానములో '6' వుంది కావున 6 - 6 = 0

DigitalOcean Referral Badge

సంఖ్యలపై సమస్యలు Download Pdf

Recent Posts