సంఖ్యలపై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Numbers For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

54 × 54 - 46 × 46 =?

   A.) 800
   B.) 144
   C.) 750
   D.) 764

Answer: Option 'A'

[a2 - b2 = (a + b)(a - b)]
54 × 54 - 46 × 46
= (54 + 46) × (54 - 46) = 100 × 8 = 800 లేదా) పై రెండు లబ్ధములలో ఒకట్ల స్థానములో '6' వుంది కావున 6 - 6 = 0

2.

రెండు సంఖ్యల లబ్ధము, ఆ రెండు సంఖ్యల భేదమునకు 24 రెట్లు. రెండు సంఖ్యల మొత్తం 14 అయితే వాటిలో పెద్ద సంఖ్య?

   A.) 7
   B.) 10
   C.) 8
   D.) 9

Answer: Option 'C'

రెండు సంఖ్యలు x మరియు y 
xy = 24 (x - y ) 
ఆ సంఖ్యలు (9, 5) (8, 6) (7, 7), (10, 4) 
8 × 6 మాత్రమే 24 చే భాగించబడుతుంది.

3.

9962 - 9952 = ?

   A.) 0
   B.) 1
   C.) 100
   D.) 1991

Answer: Option 'D'

రెండు వరుస సంఖ్యల వర్గాల భేదం ఎల్లప్పుడూ ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం నాకు సమానము
i.e a2 - b2 = a + b
9962 - 9952 = 996 + 995 = 1991

4.

7n + 9 > 100, ఎక్కడ 'n' ఒక పూర్ణ సంఖ్య (Integer) అయితే ఈ క్రింది వానిలో సాధ్యమయ్యే అతిచిన్న 'n' విలువ?

   A.) 13
   B.) 12
   C.) 14
   D.) 15

Answer: Option 'A'

7n + 9 > 100 => 7n > 100 - 9 => 7n > 91 
∴ n > 13

5.

-2 ≤ x ≤ 6 మరియు -5 ≤ y ≤ 4 లకు సంబంధించి (x - y) కి సాధ్యమయ్యే అతిచిన్న విలువ?

   A.) -9
   B.) -8
   C.) -7
   D.) -6

Answer: Option 'D'

x - y యొక్క కనిష్ట విలువ, x యొక్క కనిష్ట విలువ మరియు y యొక్క గరిష్ట విలువ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
x = -2, y = 4 
∴ x - y = -2-4 = -6

సంఖ్యలపై సమస్యలు Download Pdf

Recent Posts