రైళ్లు పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Trains For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

100 మీ. మరియు 120 మీ. పొడవు గల రైళ్లు ఓకే దిశలో ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు, వాటి వేగములు వరుసగా 72 కి.మీ/గం. మరియు 54 కి.మీ/గం అయితే, ఎంత సేపటికి మొదటి రైలు, రెండవ రైలును దాటి పోవును.

   A.) 40 సెకన్లు 
   B.) 42 సెకన్లు 
   C.) 46 సెకన్లు
   D.) 44 సెకన్లు

Answer: Option 'D'

రెండు రైళ్ళు ఓకే దిశలో ప్రయాణం చేయుట వలన వాని సాపేక్ష వేగము = 72 - 54 = 18 కి.మీ/గం. = 5 మీ/సె
ఒక దానిని మరొకటి దాటుటకు తీసుకోను సమయం = రెండు రైళ్ళు పొడవుల మొత్తం/వారి సంబంధిత వేగం 
= (100m + 120m)/5m = 44 సెకన్లు 

2.

180 మీ. పొడవుగల A అను రైలు రైలు 90 కి.మీ/గం. వేగంతో వెళ్తుంది. రైల్వే సిగ్నల్ ను ధాటి వెళ్ళుటకు అది ఎంత కాలము తీసుకొనును?

   A.) 7.2 సెకన్లు
   B.) 9.2 సెకన్లు
   C.) 9.7 సెకన్లు
   D.) 7.9 సెకన్లు

Answer: Option 'A'

రైలు వేగము = 90 కి.మీ / గం 
= 90 x (5/18) = 25 మీ/సె. 
కావలసిన కాలము = రైలు పొడవు/రైలు వేగం 
= 180/25 = 7.2 సెకన్లు.

3.

A, B అను రెండు స్టేషన్ లు 205 కి.మీ. దూరం లో వున్నాయి. ఒక రైలు A స్టేషన్ వద్ద 6 p.m లకు బయలుదేరి 50 కి.మీ/గం.వేగం తో B వైపుగా బయలుదేరింది. మరొకటి B నుండి 9 p.m బయలుదేరి, A వైపుగా 60 కి.మీ/గం. వేగం తో బయలుదేరింది. ఏ సమయంలో రెండు రైళ్ళు కలుసుకొంటాయి.

   A.) 8.30 pm 
   B.) 9.30 pm
   C.) 10.30 pm 
   D.) 9.45 pm

Answer: Option 'B'

కావలసిన సమయం = 6 pm + [205 + (9pm - 6pm) x 60]/(50 + 60) = 6 pm + 3.30 = 9.30 pm

4.

ఒక రైలు స్తంభమును 12 సెకన్ల లలో దాటిపోవును మరియు 120 మీ. ప్లాట్ పాం ను 20 సెకన్ల లలో దాటును. దాని పొడవు ఎంత?

   A.) 170 m
   B.) 190 m
   C.) 180 m
   D.) 200 m

Answer: Option 'C'

రైలు పొడవు x మీ. అనుకొనుము 
∴ (x/12) = (x + 120)/20 
=> 20x + 14440 
=> 8x = 1440 
=> x = 180 m 
రైలు పొడవు = 180 m

5.

150 మీ. ల పొడవు గల రైలు, ఒక టెలిగ్రాఫ్ స్తంభమును 10 సెకన్ల యందు దాటి పోవును. రైలు వేగమును కనుగొనుము?

   A.) 58 కి/గం.
   B.) 54 కి/గం.
   C.) 64 కి/గం.
   D.) 59 కి/గం.

Answer: Option 'B'

రైలు వేగం = 150/10 = 15 మీ/సె. 
= 15 × 18/5 = 54 కి/గం.

రైళ్లు Download Pdf

Recent Posts