రైళ్లు పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Trains For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

160 మీ. పొడవైన రైలు 72 కి.మీ/గం. వేగం తో ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు, 200 మీ. ప్లాటుఫారం రాటుటకు ఎంత కాలం పట్టును.

   A.) 14 సెకన్లు
   B.) 16 సెకన్లు
   C.) 20 సెకన్లు
   D.) 18 సెకన్లు

Answer: Option 'D'

ప్రయాణించవలసిన దూరం = రైలు పొడవు + ప్లాటుఫారం పొడవు = 160 మీ + 200 మీ = 360 మీ 
కావలసిన సమయం = దూరం/వేగం = 360/20 = 18 సెకన్లు [ 72 kmph = 20 m/sec]

2.

100 మీ. మరియు 120 మీ. పొడవు గల రైళ్లు ఓకే దిశలో ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు, వాటి వేగములు వరుసగా 72 కి.మీ/గం. మరియు 54 కి.మీ/గం అయితే, ఎంత సేపటికి మొదటి రైలు, రెండవ రైలును దాటి పోవును.

   A.) 40 సెకన్లు 
   B.) 42 సెకన్లు 
   C.) 46 సెకన్లు
   D.) 44 సెకన్లు

Answer: Option 'D'

రెండు రైళ్ళు ఓకే దిశలో ప్రయాణం చేయుట వలన వాని సాపేక్ష వేగము = 72 - 54 = 18 కి.మీ/గం. = 5 మీ/సె
ఒక దానిని మరొకటి దాటుటకు తీసుకోను సమయం = రెండు రైళ్ళు పొడవుల మొత్తం/వారి సంబంధిత వేగం 
= (100m + 120m)/5m = 44 సెకన్లు 

3.

ఒక రైలు ఆగకుండా గంటకు 90 కి.మీ. వేగంతో కొంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది మరియు 72 కి.మీ./గం. వేగంతో అదే దురంను ఆగుతూ ప్రయాణిస్తుంది. అయిన గంటకు ఎన్ని నిమిషాలు రైలు ఆగుతూ వున్నది?

   A.) 9 నిమిషములు 
   B.) 8 నిమిషములు 
   C.) 10 నిమిషములు 
   D.) 12 నిమిషములు 

Answer: Option 'D'

గంటకు విరామం తీసుకునే సమయం = వేగములలోని (సరాసరి) తేడా / ఆపకుండా ప్రయాణించే వేగం గంటలో తీసుకొనే విరామ సమయం = [90 - 72)/90] × 60 = 12 నిమిషములు

4.

150 మీ. ల పొడవు గల రైలు, ఒక టెలిగ్రాఫ్ స్తంభమును 10 సెకన్ల యందు దాటి పోవును. రైలు వేగమును కనుగొనుము?

   A.) 58 కి/గం.
   B.) 54 కి/గం.
   C.) 64 కి/గం.
   D.) 59 కి/గం.

Answer: Option 'B'

రైలు వేగం = 150/10 = 15 మీ/సె. 
= 15 × 18/5 = 54 కి/గం.

5.

A మరియు B లు ఒక దూరము ని 30 రోజులలో, B మరియు C లు 20 రోజులలో మరియు C మరియు A లు అదే దూరము ని 15 రోజులలో పూర్తి చేస్తారు. ముగ్గురు కలసి ఆ దూరము ని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేయగలరు?

   A.) 4.8 సెకన్స్
   B.) 5.5 సెకన్స్
   C.) 10.5 సెకన్స్
   D.) 7.2 సెకన్స్

Answer: Option 'D'

రైల్వే సిగ్నల్ దాటి వెళ్లాలంటే, రైలు తన పొడవు ను దాటి వెళ్ళాలి.
రైలు వేగము = 90 కి.మీ/గం. = 90 × (5/18) = 25 మీ/సె.
కావలసిన కాలము = రైలు పొడవు/ రైలు వేగం 
= (180/25) = 7.2 సెకన్స్

రైళ్లు Download Pdf

Recent Posts