రైళ్లు పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Trains For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

180 మీ. పొడవుగల A అను రైలు రైలు 90 కి.మీ/గం. వేగంతో వెళ్తుంది. రైల్వే సిగ్నల్ ను ధాటి వెళ్ళుటకు అది ఎంత కాలము తీసుకొనును?

   A.) 7.2 సెకన్లు
   B.) 9.2 సెకన్లు
   C.) 9.7 సెకన్లు
   D.) 7.9 సెకన్లు

Answer: Option 'A'

రైలు వేగము = 90 కి.మీ / గం 
= 90 x (5/18) = 25 మీ/సె. 
కావలసిన కాలము = రైలు పొడవు/రైలు వేగం 
= 180/25 = 7.2 సెకన్లు.

DigitalOcean Referral Badge

2.

A మరియు B లు ఒక దూరము ని 30 రోజులలో, B మరియు C లు 20 రోజులలో మరియు C మరియు A లు అదే దూరము ని 15 రోజులలో పూర్తి చేస్తారు. ముగ్గురు కలసి ఆ దూరము ని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేయగలరు?

   A.) 4.8 సెకన్స్
   B.) 5.5 సెకన్స్
   C.) 10.5 సెకన్స్
   D.) 7.2 సెకన్స్

Answer: Option 'D'

రైల్వే సిగ్నల్ దాటి వెళ్లాలంటే, రైలు తన పొడవు ను దాటి వెళ్ళాలి.
రైలు వేగము = 90 కి.మీ/గం. = 90 × (5/18) = 25 మీ/సె.
కావలసిన కాలము = రైలు పొడవు/ రైలు వేగం 
= (180/25) = 7.2 సెకన్స్

DigitalOcean Referral Badge

3.

150 మీ. ల పొడవు గల రైలు, ఒక టెలిగ్రాఫ్ స్తంభమును 10 సెకన్ల యందు దాటి పోవును. రైలు వేగమును కనుగొనుము?

   A.) 58 కి/గం.
   B.) 54 కి/గం.
   C.) 64 కి/గం.
   D.) 59 కి/గం.

Answer: Option 'B'

రైలు వేగం = 150/10 = 15 మీ/సె. 
= 15 × 18/5 = 54 కి/గం.

DigitalOcean Referral Badge

4.

160 మీ. పొడవైన రైలు 72 కి.మీ/గం. వేగం తో ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు, 200 మీ. ప్లాటుఫారం రాటుటకు ఎంత కాలం పట్టును.

   A.) 14 సెకన్లు
   B.) 16 సెకన్లు
   C.) 20 సెకన్లు
   D.) 18 సెకన్లు

Answer: Option 'D'

ప్రయాణించవలసిన దూరం = రైలు పొడవు + ప్లాటుఫారం పొడవు = 160 మీ + 200 మీ = 360 మీ 
కావలసిన సమయం = దూరం/వేగం = 360/20 = 18 సెకన్లు [ 72 kmph = 20 m/sec]

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

134 మీ., 116 మీ. పొడవు కల రెండు రైళ్లు వ్యతిరేక దిశలలో ప్రయాణిస్తున్నవి. వాని వేగములు వరుసగా 40 కి.మీ/గం. 50 కి.మీ/గం. అయిన ఎంత సేపటికి అవి ఒక దానిని ఒకటి దాటగలవు?

   A.) 14 సెకన్లు
   B.) 12 సెకన్లు
   C.) 10 సెకన్లు
   D.) 9 సెకన్లు

Answer: Option 'C'

రెండు రైలు వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణం చేయుటవలన, వారికి సాపేక్ష వేగం = 40 + 50 = 90 కి.మీ/గం. = 25 మీ/సె. 
కావలసిన సమయం = రెండు రైళ్ల పొడవుల మొత్తం/ వాని వేగం = (134 + 116)/25 = 10సెకన్లు

DigitalOcean Referral Badge

6.

100 మీ. మరియు 120 మీ. పొడవు గల రైళ్లు ఓకే దిశలో ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు, వాటి వేగములు వరుసగా 72 కి.మీ/గం. మరియు 54 కి.మీ/గం అయితే, ఎంత సేపటికి మొదటి రైలు, రెండవ రైలును దాటి పోవును.

   A.) 40 సెకన్లు 
   B.) 42 సెకన్లు 
   C.) 46 సెకన్లు
   D.) 44 సెకన్లు

Answer: Option 'D'

రెండు రైళ్ళు ఓకే దిశలో ప్రయాణం చేయుట వలన వాని సాపేక్ష వేగము = 72 - 54 = 18 కి.మీ/గం. = 5 మీ/సె
ఒక దానిని మరొకటి దాటుటకు తీసుకోను సమయం = రెండు రైళ్ళు పొడవుల మొత్తం/వారి సంబంధిత వేగం 
= (100m + 120m)/5m = 44 సెకన్లు 

DigitalOcean Referral Badge

7.

A, B అను రెండు స్టేషన్ లు 205 కి.మీ. దూరం లో వున్నాయి. ఒక రైలు A స్టేషన్ వద్ద 6 p.m లకు బయలుదేరి 50 కి.మీ/గం.వేగం తో B వైపుగా బయలుదేరింది. మరొకటి B నుండి 9 p.m బయలుదేరి, A వైపుగా 60 కి.మీ/గం. వేగం తో బయలుదేరింది. ఏ సమయంలో రెండు రైళ్ళు కలుసుకొంటాయి.

   A.) 8.30 pm 
   B.) 9.30 pm
   C.) 10.30 pm 
   D.) 9.45 pm

Answer: Option 'B'

కావలసిన సమయం = 6 pm + [205 + (9pm - 6pm) x 60]/(50 + 60) = 6 pm + 3.30 = 9.30 pm

DigitalOcean Referral Badge

8.

హైదరాబాద్ నుండి ముంబాయ్ కి రెండు రైళ్ళు 10 a.m., 11.30 a.m. కు బయలుదేరి 50 కి.మీ/గం. వేగం తో మరియు 65 కి.మీ/గం. వేగం లో ప్రయాణిస్తున్నాయి. హైదరాబాదు నుండి ఎంత దూరం లో ఆ రెండు రైళ్ళు కలుస్తాయి.

   A.) 315 km 
   B.) 325 km 
   C.) 385 km 
   D.) 375 km 

Answer: Option 'B'

∴ (x/50) - (x/65) = 11.30 - 10.00 
=> x = (3/2) × (50×65)/15 => x = 325 km 
Alternate method : కావలసిన దూరం = (11.30 - 10.00) [(50×65)/(65-50)] = (3/2) × (50×65)/15 = 325 km 

DigitalOcean Referral Badge

9.

ఒక రైలు ఆగకుండా గంటకు 90 కి.మీ. వేగంతో కొంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది మరియు 72 కి.మీ./గం. వేగంతో అదే దురంను ఆగుతూ ప్రయాణిస్తుంది. అయిన గంటకు ఎన్ని నిమిషాలు రైలు ఆగుతూ వున్నది?

   A.) 9 నిమిషములు 
   B.) 8 నిమిషములు 
   C.) 10 నిమిషములు 
   D.) 12 నిమిషములు 

Answer: Option 'D'

గంటకు విరామం తీసుకునే సమయం = వేగములలోని (సరాసరి) తేడా / ఆపకుండా ప్రయాణించే వేగం గంటలో తీసుకొనే విరామ సమయం = [90 - 72)/90] × 60 = 12 నిమిషములు

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

ఒక రైలు స్తంభమును 12 సెకన్ల లలో దాటిపోవును మరియు 120 మీ. ప్లాట్ పాం ను 20 సెకన్ల లలో దాటును. దాని పొడవు ఎంత?

   A.) 170 m
   B.) 190 m
   C.) 180 m
   D.) 200 m

Answer: Option 'C'

రైలు పొడవు x మీ. అనుకొనుము 
∴ (x/12) = (x + 120)/20 
=> 20x + 14440 
=> 8x = 1440 
=> x = 180 m 
రైలు పొడవు = 180 m

DigitalOcean Referral Badge

రైళ్లు Download Pdf

Recent Posts