లాభా - నష్టాలు పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Profit and Loss For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

CP = రూ. 116, SP = రూ. 127 అయిన లాభం = ?

   A.) రూ. 11
   B.) రూ. 12
   C.) రూ. 13
   D.) రూ. 14

Answer: Option 'A'

లాభం = SP - CP = 127 - 116 = రూ. 11

2.

రజిత్ ఒక సైకిల్ ను రూ. 5200 లకు కొనుగోలు చేసి, దాని మరమ్మత్తుల కొరకు రూ. 800 ఖర్చు చేసి తిరిగి దానిని రూ. 5500 లకు అమ్మిన లాభ లేదా నష్టశాతం?

   A.) 12% లాభం
   B.)  9% లాభం
   C.) 8(1/3)%    నష్టం
   D.) 7(1/2)% లాభం

Answer: Option 'C'

సూచన : మరమత్తులు లేదా రవాణా ఖర్చులు వగైర ఏవైనా ఖర్చులు ఉన్నట్లయితే కొనుగోలు ధరకు కలిపినా అది కొన్నవేల అవుతుంది.
కొన్న వెల = 5200 + 800 = 6000 > 5500 
నష్టశాతం = (500/6000) × 100]% = 8(1/3)%

3.

ఒక వ్యాపారి రూ. 10 లకు డజను చొప్పున 200 డజన్ల నారింజ పండ్లను కొనుగోలు చేసి మరియు వాటి రవాణా చేయుటకు రూ. 500 లు ఖర్చు చేసి తిరిగి వాటిని 'రూపాయి'కి ఒక్కటి చొప్పున అమ్మితే వ్యాపారి పొందే లాభ లేదా నష్ట శాతం?

   A.) 8%
   B.) 6%
   C.) 5%
   D.) 4%

Answer: Option 'D'

కొన్న వెల = 200 × 10 = 2000 + 500 = 2500 
అమ్మిన వెల = 200 × 12 × 1 = 2400 
నష్ట శాతం = [(100/2500) × 100]% = 4%
 

4.

CP = 235, SP = రూ. 220 అయిన నష్టం = ?

   A.) రూ. 12
   B.) రూ. 13
   C.) రూ. 14
   D.) రూ. 15

Answer: Option 'D'

నష్టం = CP - SP = 235 - 220 = రూ. 15

5.

ఒక వ్యక్తి తన స్క్యూటర్ ను రూ. 10500 లకు అమ్మగా 5% లాభం పొందుతాడు. స్కూటర్ కొన్న వెల ఎంత?

   A.) రూ. 10000
   B.) రూ. 11000
   C.) రూ. 12000
   D.) రూ. 10700

Answer: Option 'A'

కొన్న వెల = అమ్మిన వెల × [(100/(100+లాభశాతం)]
= 10500 × (100/105) = రూ. 10000

లాభా - నష్టాలు Download Pdf

Recent Posts