నిష్పత్తి - అనుపాతము పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Ratio - Proportion For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

ఒక సంఖ్య యొక్క 20 % విలువ మరో సంఖ్య యొక్క 30 % నకు సమానం అయిన ఆ రెండు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత?

   A.) 3 : 2
   B.) 2 : 3
   C.) 5 : 3
   D.) 3 : 5

Answer: Option 'A'

x × (20/100) = y × (30/100) 
2x = 3y 
x/y = 3/2 => x : y = 3 : 2

2.

రెండు సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి 5 : 7 ప్రతి సంఖ్యకు 18ని కలిపినా కొత్త సంఖ్యల యొక్క నిష్పత్తి 7 : 9 అగును. అందులో చిన్న సంఖ్యా ఏది?

   A.) 48
   B.) 38
   C.) 45
   D.) 40

Answer: Option 'C'

5 : 7 
7 : 9 
i) 9 - 7 = 2 
ii) Cross multiplication (5 × 9 = 45; 7 × 7 = 49) (49 - 45 = 4)    
iii) 18 × 5 = 90
(90 × 2)/4 = 45

3.

రెండు సంఖ్యలు 3 : 5 లో కలవు మరియు రెండు సంఖ్యల మధ్య వ్యత్యాసము 16 అయిన ఆ రెండు సంఖ్యలు ఏవి?

   A.) 24, 42
   B.) 18, 40
   C.) 24, 40
   D.) 24, 48

Answer: Option 'C'

మొదటి సంఖ్య = (3 × 16)/(5 - 3) = 24 
రెండవ సంఖ్య = (5 × 16)/(5 - 3) = 40

4.

A : B = 3 : 4 మరియు B : C = 8 : 9 అయిన A : B : C = ?

   A.) 3 : 8 : 9
   B.) 4 : 8 : 9
   C.) 5 : 8 : 9
   D.) 6 : 8 : 9

Answer: Option 'D'

A : B : C = n1 × n2 : d1 × n2 : d1 × d2
= (3 × 8) : (4 × 8) : (4 × 9) = 6 : 8 : 9

5.

729 మి.లీ. మిశ్రమములో పాలు మరియు నీళ్లు 7 : 2 నిష్పత్తి లో కలవు. పై మిశ్రమమునకు ఎన్ని లీటర్ల నీటిని కలిపినా కొత్త మిశ్రమము 7 : 3 అవుతుంది?

   A.) 81 మి.లీ.
   B.) 71 మి.లీ.
   C.) 88 మి.లీ.
   D.) 85 మి.లీ.

Answer: Option 'A'

కలిపిన నీరు = x(ad - bc)/c(a + b) = 729 × (7 × 3 × - 2 × 7)/7(7 + 2) = 81 = 81 మి.లీ.

నిష్పత్తి - అనుపాతము పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Ratio - Proportion For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D Download Pdf

Recent Posts