బారు వడ్డీ పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Simple Interest For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

రూ. 8000 అసలు పై, 6 సంవత్సరాలకు వచ్చిన బారువడ్డీ రూ.2400 అయితే వార్షిక వడ్డీరేటు ఎంత?

   A.) 8%
   B.) 6%
   C.) 4%
   D.) 5%

Answer: Option 'D'

వార్షిక వడ్డీరేటు (R) = (SI × 100)/(P × T) = (2400 × 100)/(8000 × 6) = 5%

2.

5% వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున రూ. 8000 అసలు పై 2 1/2 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ?

   A.) రూ. 1000/-
   B.) రూ. 2000/-
   C.) రూ. 800/-
   D.) రూ. 900/-

Answer: Option 'A'

బారువడ్డీ (S.I) = PTR/100 = (8000 × 2.5 × 5)/100 = 1000

3.

కొంత సొమ్ము పై 6 % వడ్డీరేటు ప్రకారము, 5 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ రూ. 180 /- అయితే అసలు ఎంత?

   A.) రూ. 600
   B.) రూ. 500
   C.) రూ. 1500
   D.) రూ. 1000

Answer: Option 'A'

6% ప్రకారము, 5 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ = 30 % = 180 (6 రెట్లు)
అసలు = 100 % = 600 = 100 x 6
 

4.

రూ. 7300 ల పై 10 % వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున 37 రోజులకు బారువడ్డీ?

   A.) రూ. 81
   B.) రూ. 75
   C.) రూ. 79
   D.) రూ. 74

Answer: Option 'D'

వడ్డీ రేటు ఎల్లప్పుడూ సంవత్సరమునకు పరిగణిస్తారు కావున 
కాలము (T) = 37/365 సంవత్సరములు 
బారువడ్డీ (S.I) = PTR/100 = (7300 × 10 × 37)/(100 × 365) = రూ. 74

5.

రూ. 5000 అసలు పై రూపాయికి, నెలకు, 1 పైన చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ?

   A.) రూ. 740
   B.) రూ. 860
   C.) రూ. 1200
   D.) రూ. 800

Answer: Option 'C'

రూపాయికి --> నెలకు --> 1 పైన చొప్పున వడ్డీరేటు 1 % అవుతుంది 
రూపాయికి --> 12 నెలకు --> 1 పైన చొప్పున వడ్డీరేటు 12 % అవుతుంది
2 సంవత్సరాలకు వడ్డీరేటు (S.I) = 24% of 5000 = Rs. 1200/-
 

బారు వడ్డీ Download Pdf

Recent Posts