బారు వడ్డీ పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Simple Interest For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

కొంత సొమ్ము పై 6 % వడ్డీరేటు ప్రకారము, 5 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ రూ. 180 /- అయితే అసలు ఎంత?

   A.) రూ. 600
   B.) రూ. 500
   C.) రూ. 1500
   D.) రూ. 1000

Answer: Option 'A'

6% ప్రకారము, 5 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ = 30 % = 180 (6 రెట్లు)
అసలు = 100 % = 600 = 100 x 6
 

DigitalOcean Referral Badge

2.

రూ. 8000 అసలు పై, 6 సంవత్సరాలకు వచ్చిన బారువడ్డీ రూ.2400 అయితే వార్షిక వడ్డీరేటు ఎంత?

   A.) 8%
   B.) 6%
   C.) 4%
   D.) 5%

Answer: Option 'D'

వార్షిక వడ్డీరేటు (R) = (SI × 100)/(P × T) = (2400 × 100)/(8000 × 6) = 5%

DigitalOcean Referral Badge

3.

10 % వార్షిక వడ్ఢి రేటు చొప్పున బారువడ్డీ ప్రకారము అసలు రూ. 6000 /- ఎన్ని సంవత్సరాలలో మొత్తం రూ. 9000 /- అవుతుంది.

   A.) 4 సంవత్సరాలు
   B.) 3 సంవత్సరాలు
   C.) 5 సంవత్సరాలు
   D.) 7 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'B'

బారువడ్డీ = మొత్తం - అసలు = 9000 - 6000 = 3000 కాలము (T ) = (SI × 100)/(P × R) = (3000 × 100)/(6000 × 10) = 5 సంవత్సరాలు

DigitalOcean Referral Badge

4.

రూ.4000 /- అసలు పై వరుస మూడు సంవత్సరాలలో వడ్డీరేట్లు 3 %, 4 % మరియు 8 % లు అయితే మూడు సంవత్సరాలకు అసలు పై బారువడ్డీ ఎంత?

   A.) రూ. 430
   B.) రూ. 450
   C.) రూ. 500
   D.) రూ. 600

Answer: Option 'D'

SI = P(R1 + R2 + R3)/100 = 4000(3+4+8)/100 = 600 
Alternate method : విభిన్న వడ్డీరేట్లు ప్రకటించబడినప్పుడు, వడ్డీరేట్ల మొత్తం, 1 సంవత్సరం నకు వచ్చే బారువడ్డీ కి సమానము అవుతుంది. SI = 15 % of 4000 = రూ. 600

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

5.

ఒక నిర్దిష్టమైన వడ్డీరేటు చొప్పున బారువడ్డీ ప్రకారం 10 సంవత్సరాలలో అసలు రెండింతలు అయితే అదే వడ్డీరేటు ప్రకారము అసలు 4 రేట్లు కావడానికి పట్టు సమయం?

   A.) 20 సంవత్సరాలు
   B.) 10 సంవత్సరాలు
   C.) 30 సంవత్సరాలు
   D.) 35 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'C'

అసలు 4 రేట్లు కావటానికి పట్టు సమయం = (x - 1) n సంవత్సరాలు = (4 - 1) 10 = 30 సంవత్సరాలు

DigitalOcean Referral Badge

6.

ఒక నిర్దిష్ట మైన వడ్డీరేటు ప్రకారము, బారువడ్డీ చొప్పున అసలు 12 సంవత్సరం లలో 3 రేట్లు అయితే, ప్రకారం అసలు 6 రేట్లు కావడానికి పట్టు సమయం?

   A.) 10 సంవత్సరాలు
   B.) 20 సంవత్సరాలు
   C.) 30 సంవత్సరాలు
   D.) 40 సంవత్సరాలు

Answer: Option 'C'

30 సంవత్సరాలు
= (6 - 1)12/(3 - 1) = (5 × 12)/2 = 30 సంవత్సరాలు [ (m - 1)/(n - 1) × t సంవత్సరాలు]

DigitalOcean Referral Badge

7.

రూ. 7300 ల పై 10 % వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున 37 రోజులకు బారువడ్డీ?

   A.) రూ. 81
   B.) రూ. 75
   C.) రూ. 79
   D.) రూ. 74

Answer: Option 'D'

వడ్డీ రేటు ఎల్లప్పుడూ సంవత్సరమునకు పరిగణిస్తారు కావున 
కాలము (T) = 37/365 సంవత్సరములు 
బారువడ్డీ (S.I) = PTR/100 = (7300 × 10 × 37)/(100 × 365) = రూ. 74

DigitalOcean Referral Badge

8.

5% వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున, రూ. 7300 /- అసలు పై మే 11 నుండి సెప్టెంబర్ 10 వరకు అయ్యే బారువడ్డీ?

   A.) 123
   B.) 146
   C.) 189
   D.) 113

Answer: Option 'A'

కాలము (T) = 21 + 30 + 31 + 31 + 10 = 123 రోజులు 
బారువడ్డీ (S.I) = PTR/100 = (7300 × 123 × 5)/(356 × 100) = 123

DigitalOcean Referral Badge

9.

రూ. 5000 అసలు పై రూపాయికి, నెలకు, 1 పైన చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ?

   A.) రూ. 740
   B.) రూ. 860
   C.) రూ. 1200
   D.) రూ. 800

Answer: Option 'C'

రూపాయికి --> నెలకు --> 1 పైన చొప్పున వడ్డీరేటు 1 % అవుతుంది 
రూపాయికి --> 12 నెలకు --> 1 పైన చొప్పున వడ్డీరేటు 12 % అవుతుంది
2 సంవత్సరాలకు వడ్డీరేటు (S.I) = 24% of 5000 = Rs. 1200/-
 

DigitalOcean Referral Badge
    DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

10.

5% వార్షిక వడ్డీరేటు చొప్పున రూ. 8000 అసలు పై 2 1/2 సంవత్సరాలకు బారువడ్డీ?

   A.) రూ. 1000/-
   B.) రూ. 2000/-
   C.) రూ. 800/-
   D.) రూ. 900/-

Answer: Option 'A'

బారువడ్డీ (S.I) = PTR/100 = (8000 × 2.5 × 5)/100 = 1000

DigitalOcean Referral Badge

బారు వడ్డీ Download Pdf

Recent Posts