వర్గ మూలాలు & ఘన మూలాలు పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Square and Cube Roots For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

ఈ క్రింది వానికి వర్గములము కనుగొనుము?
√4.84 = ?

   A.) 4.2
   B.) 3.2
   C.) 2.2
   D.) 4.5

Answer: Option 'C'

√4.84 = √(4.84/100) = √[(2 × 2 × 11 × 11)/(10 × 10)] = 22/10 = 2.2

2.

ఈ క్రింది వానికి వర్గములము కనుగొనుము?
√10(6/25) = ?

   A.) 2(1/5)
   B.) 4(1/5)
   C.) 3(1/5)
   D.) 5(1/5)

Answer: Option 'C'

√10(6/25) = √(256/25) = √[(2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2)/(5 × 5)] = (2 × 2 × 2 × 2)/5 = 16/5 = 3(1/5)

3.

62478078 యొక్క వర్గములములో ఎన్ని అంకెలు ఉండును.

   A.) 3
   B.) 4
   C.) 5
   D.) 6

Answer: Option 'B'

8 అంకెలు, 4 జతలుగా ఏర్పడును. వర్గములములోని అంకెలు = జతలు సంఖ్య)

4.

1296 యొక్క వర్గ మూలాన్ని కనుగొనండి?

   A.) 28
   B.) 30
   C.) 36
   D.) 38

Answer: Option 'C'

రెండు జతలు 12, 96
32 < 12 < 42

5.

2352 ను ఏ కనిష్ట సంఖ్య చే గుణించిన లేదా భాగించిన సంపూర్ణ వర్గ మూలము చేయవచ్చును.

   A.) 7
   B.) 2
   C.) 3
   D.) 5

Answer: Option 'C'

√2352 = √(2 ×    2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7) = √[(2×2)×(2×2)×3×(7×7)]
∴ 3 చే గుణించిన లేదా భాగించిన ఇచ్చిన సంఖ్య కు వర్గ మూలము వస్తుంది.

వర్గ మూలాలు & ఘన మూలాలు Download Pdf

Recent Posts