కాలము - దూరము పై సమస్యలు తెలుగు లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ | Problems on Time and Distance For AP Grama Sachivalayam, RRB NTPC and Group D

1.

ఒక బాలుడు 15 km/hr వేగం తో ప్రయాణించిన తన పాఠశాల ను 20 నిమిషాల ఆలస్యంగా చేరెను. కానీ అతను 20 km/hr వేగం తో ప్రయాణించిన తన పాఠశాలను 10 నిమిషాల ముందుగానే చేరెను. అయిన పాఠశాల ఎంత దూరంలో కలదు.

   A.) 35 km
   B.) 25 km
   C.) 30 km
   D.) 20 km

Answer: Option 'C'

(x/15) - (x/20) = 30/60
(4x - 3x)/60 = 1/2 
x/60 = 1/2 
x = 30 km 
Alternative method : 
దూరం = (వేగాల లబ్ధం/వేగాల బేధం) × Time Difference 
= [(15 × 20)/5] × (30/60) = 30

2.

ఒక వ్యక్తి గంటకు 40 km/hr వేగంతో ప్రయాణిస్తూ 4 గంటలలో ఎంత దూరం ప్రయాణించును?

   A.) 200 km
   B.) 160 km
   C.) 180 km
   D.) 190 km

Answer: Option 'B'

దూరం = వేగం × కాలం 
=> 40 × 4
=> 160 km

3.

A మరియు B లు ఒక దూరము ని 30 రోజులలో, B మరియు C లు 20 రోజులలో మరియు C మరియు A లు అదే దూరము ని 15 రోజులలో పూర్తి చేస్తారు. ముగ్గురు కలసి ఆ దూరము ని ఎన్ని రోజులలో పూర్తి చేయగలరు?

   A.) 10 రోజులు
   B.) 12 రోజులు
   C.) 14 రోజులు
   D.) 13(1/3) రోజులు

Answer: Option 'D'

13(1/3) రోజులు
A + B -> 30
B + C -> 20
C + A -> 15 [30, 20, 15 ల క.సా.గు 60
(A + B + C) -> (2 × 60)/[(60/30) + (60/20) + (60/15)] = (2 × 60)/(2 + 3 + 4)
= 120/9 = 13(3/9) = 13 (1/3) రోజులు

4.

A మరియు B అను రెండు ప్రాంతాల మధ్య దూరము 90 km యిద్దరు వ్యక్తులు A మరియు B ల నుండి ఓకే సమయంలో బయలుదేరుతారు. ఇద్దరు ఓకే దిశలో ప్రయాణించిన 9 గంటల తరువాత కలుస్తారు. వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించిన 9/7 గంటల తరువాత కలుస్తారు. వారి వేగాలు?

   A.) 25, 45
   B.) 20, 50
   C.) 30, 40
   D.) 35, 65

Answer: Option 'C'

ఓకే దిశలో సాపేక్ష వేగము = వేగాల బేధం = 90/10 = 10 గంటలు 

వ్యతిరేఖ దిశలో సాపేక్ష వేగము = వేగాల మొత్తం = (90/(9/7)) = 70 గంటలు 

వేగాల వరుసగా (70 + 10)/2 మరియు (70 - 10)/2 = 40 km/h మరియు 30 km/h

5.

ఒక బాలుడు తన సైకిల్ పై సగటున 15 km/hr వేగముతో ప్రయాణించిన పాఠశాలకు 20 నిమిషాలు ఆలస్యం గా చేరుకుంటాడు. తదుపరి అతని వేగము లో 5 km/hr పెరిగిన కూడా 10 నిమిషాలు ఆలస్యంగా ఆ పాఠశాలకు చేరుకుంటాడు. యింటి నుండి పాఠశాలకు గల దూరం ఎంత?

   A.) 15 కి.మీ 
   B.) 10 కి.మీ 
   C.) 18 కి.మీ 
   D.) 20 కి.మీ 

Answer: Option 'B'

పెరిగిన తరువాత వేగము = 20 km/hr
మధ్య దూరం = (20 × 15)/(20 - 15) × (20 - 10)/60 = (20 x 15)/5 × (10/60) = 10 km/hr

కాలము - దూరము Download Pdf

Recent Posts