తెలుగు చోడులు - Telugu Codices - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

నెల్లూరు చోడుల రాజధాని ఏది?

   A.) కాంచి పురం 
   B.) కోట్యదేనా
   C.) కొణిదెన
   D.) విక్రమ సింహపురం 

Answer: Option 'D'

విక్రమ సింహపురం 


తెలుగు చోడులు - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర Download Pdf

Recent Posts