ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర మరియు సంస్కృతి పై భౌగోళిక పరిస్థితులు - ప్రభావం - పూర్వ చరిత్ర - Andhra Pradesh(AP) History Geographical conditions - impact Ancient Period

1.

విజయనగరం జిల్లా ఎప్పుడు ఏర్పడింది?

   A.) 1970 ఫిబ్రవరి 2
   B.) 1978 ఆగస్టు 15
   C.) 1979 జూన్ 1
   D.) 1976 మే 15

Answer: Option 'C'

1979 జూన్ 1
 


ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర మరియు సంస్కృతి పై భౌగోళిక పరిస్థితులు Download Pdf

Recent Posts