Reasoning Practice Test - 3 in Telugu for RRB NTPC and RRB Group D Online Exams

1.

గడియారం లో సమయం 12 గంటలు అయింది. రెండు ముళ్ళ మధ్యకోణం ఎంత?

   A.)
   B.) 45º
   C.) 90º
   D.) 180º

Answer: Option 'A'

2.

"రాష్ట్రపతి" అనేది "దేశానికీ" సంబంధించినదైతే అదే పద్ధతిలో ................ అనేది రాష్ట్రానికి సంబంధించినది?

   A.) చీఫ్ మినిష్టర్   
   B.) గవర్నర్
   C.) మినిష్టర్
   D.) చక్రవర్తి

Answer: Option 'B'

గవర్నర్

3.

ఒక కోడ్ భాషలో ఉత్తరం = పడమర, దక్షిణం = తూర్పు, తూర్పు = ఉత్తరం, అనుకొనిన సూర్యుడు ఎటువైపు ఉదయిస్తాడు?

   A.) తూర్పు
   B.) పడమర
   C.) దక్షిణం
   D.)

ఉత్తరం

Answer: Option 'D'

ఉత్తరం

4.

దిగువ ఇచ్చిన వరుస అక్షరాల్లో ఎడమవైపు నుంచి 7 వ 'ఎ' మరియు కుడివైపు నుంచి 7 వ 'ఎ' కు మధ్య ఉన్న 'ఎ' ల సంఖ్య ఎంత?
ఎ ఎ బి ఎ బి ఎ ఎ బి ఎ బి ఎ  ఎ  ఎ  బి బి ఎ బి ఎ బి బి ఎ ఎ ఎ ఎ

   A.) 1
   B.) 0
   C.) 3
   D.) 2

Answer: Option 'A'

1

5.

పిల్లి : ఎలుక :: పాము : ............

   A.) సరీసృపం
   B.) ముంగిస
   C.) విషం
   D.) రంద్రం

Answer: Option 'B'

ముంగిస

6.

సూచనా : ఈ క్రింది సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా చదివి దిగువ యిచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలను గుర్తించండి.
ఒక కుటుంబంలో ఆరుగురు సభ్యులున్నారు. వీరిలో ముగ్గురు పురుషులు మరో  ముగ్గురు స్త్రీలు. వీరిలో ఇద్దరు వివాహమైన జంటలు. యిద్దరు వ్యక్తులకు యింకా వివాహం కాలేదు. వీరిలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రంగును ఇష్టపడుతారు. అవి వరుసగా నీలం, ఊదా, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, పసుపు మరియు తెలుపు.
ఎరుపు రంగు ఇష్టపడే సీమ, అనితకు అత్తగారు. ఒక అనిత, రాజుకు భార్య. రోహాన్స్ తండ్రి దినేష్. ఆయనకు నీలం లేదా తెలుపు రంగు ఇష్టం ఉండదు. భవ్య పసుపు రంగును ఇష్టపడుతుంది. రోహాన్స్ సోదరి ఉదా రంగును ఇష్టపడుతుంది. రాజా తెలుపురంగును ఉపయోగించాడు.
Q. రోహన్ కు సీమ ఏ విధంగా బంధువు?

   A.) సోదరుడు
   B.) కుమారుడు
   C.) తండ్రి
   D.) ఏదికాదు

Answer: Option 'B'

కుమారుడు

7.

గడియారం లో సమయం 1.30 నిమిషాలప్పుడు గంటల ముల్లు గనుక వాయువ్యంని సూచిస్తున్నట్లయితే నిముషాల ముల్లు ఏ దిక్కుని సూచిస్తుంది?

   A.) తూర్పు
   B.) ఉత్తరం
   C.) ఈశాన్యం
   D.) పడమర

Answer: Option 'A'

తూర్పు

8.

సీత, గీత "నేను ఈ రోజు బయలుదేరితే రేపు ముంబై చేరుకుంటాను. నా యొక్క పరీక్షలు ఎల్లుండి శుక్రవారం నుండి మొదలవుతాయి' అని చెప్పింది అయిన రేపు ఏ వారం అవుతుంది?

   A.) బుధవారం
   B.) గురువారం
   C.) శుక్రవారం
   D.) శనివారం

Answer: Option 'B'

గురువారం

9.

26 జనవరి 1996 నుండి 15 మే 1996 వరకు (మధ్యలో రెండు రోజులు కలుపుకొని) ఎన్ని రోజులు కలవు? 

   A.) 111
   B.) 110
   C.) 112
   D.) 113

Answer: Option 'B'

110

10.

UPPTO అనే పదం కోడ్ PTUO అయితే CANT కోడ్ ఏమిటి?

   A.) NCTA
   B.) ANCT
   C.) ANTC
   D.) NTCA

Answer: Option 'B'

ANCT

11.

28 మంది విద్యార్థులున్న ఒక తరగతి లో శ్రీనివాస్ యొక్క రాంక్ మొదటి నుండి 11 వది. అయితే చివరి నుండి అతని ర్యాంక్ ఎంత?

   A.) 17
   B.) 19
   C.) 18
   D.) 16

Answer: Option 'C'

18

12.

ఈ క్రింది వాటిల్లో అక్షరాలను సక్రమమైన రీతిలో అమర్చి, భిన్నమైన దాన్ని గుర్తించండి?

   A.) ESAEIDS
   B.) EAHLTH
   C.) LISESNL
   D.) CKSESNS

Answer: Option 'B'

EAHLTH

13.

1 జులై 1977 తేదీ శుక్రవారం అయినప్పుడు, 1 జులై 1970, ఏ రోజు అగును?

   A.) బుధవారం
   B.) గురువారం
   C.) మంగళవారం
   D.) ఆదివారం

Answer: Option 'A'

బుధవారం

14.

క్రింది అనుక్రమంలో A, B రెండింటిలో సరిపోయే సంఖ్య ఏది?
క్రమం : A : 1, 4, 9, ......
క్రమం : B : 1, 8, 27, .....

   A.) 25
   B.) 64
   C.) 36
   D.) 42

Answer: Option 'B'

64

15.

దిగువ రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి. వాటికిందనే I మరియు II పేరుతో రెండు నిర్ణయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ క్రింది వ్యాఖ్యలు సాధారణ నిజాలకు బిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ వాటిని మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.
వ్యాఖ్య (ఎ) : అన్ని పక్షులు పొడవుగా వున్నాయి.
వ్యాఖ్య (బి) : పొడవుగా వున్నా వాటిల్లో నెమళ్ళు వున్నాయి. 
నిర్ణయాలు : 
I ) కొన్ని పక్షులు నెమళ్లు
II ) కొన్ని నెమళ్లు పొడవుగా ఉన్నాయి.
పైన యిచ్చిన వ్యాఖ్య లకు ఏ నిర్ణయం/నిర్ణయాలు దగ్గరగా ఉన్నాయో పరిశీలించండి.

   A.) I, II నిర్ణయాలు వ్యాఖ్యలను అనుసరిస్తున్నాయి.  
   B.) I లేదా II ఏ నిర్ణయాలు వ్యాఖ్యలను అనుసరించడం లేదు   
   C.) కేవలం I మాత్రమే అనుసరిస్తున్నది  
   D.) కేవలం II మాత్రమే అనుసరిస్తున్నది  

Answer: Option 'D'

కేవలం II మాత్రమే అనుసరిస్తున్నది  

16.

'x' అంటే '-', '-' అంటే 'x', '+' అంటే '÷' మరియి '÷' అంటే '+', అప్పుడు 15 - 2 ÷ 900 + 90 x 100 విలువ ఎంత?

   A.) 60
   B.) -60  
   C.) 0
   D.) 1

Answer: Option 'B'

-60  

17.

A యొక్క సోదరి భర్త, B యొక్క అత్తగారి అల్లుడు అయిన  A, B కి ఏమవుతారు?

   A.) తండ్రి
   B.) మామ
   C.) బావమరిది
   D.) భర్త

Answer: Option 'D'

భర్త

18.

క్రింది అనుక్రమం లో తరువాత వచ్చే అక్షరం ఏది?
B, D, H, N, ?

   A.) W
   B.) S
   C.) P
   D.) V

Answer: Option 'D'

V

19.

విరాట్ యొక్క తల్లిగారి తండ్రికి గల ఓకే కోడలుకు కోడలు పూనం. విరాట్ కు పూనం ఏమౌతుంది?

   A.) కుమార్తె
   B.) మేనత్త
   C.) భార్య
   D.) పిన్ని

Answer: Option 'A'

భార్య

20.

సూచనలు : కొంతమంది బాలికలు ఒక వరుసలో నిల్చున్నారు. అందులో బిందు వరుస మధ్యలో ఉంది. ఆశ, బిందుకు ఎడమవైపు 6 వ స్థానం లో ఉంది. రీతూ బిందుకు కుడివైపు చివరన 16 వ స్థానం లో ఉంది. అయితే 
Q. ఆ వరుసలో గల మొత్తం బాలికలు ఎందరు?

   A.) 30
   B.) 39
   C.) 33
   D.) 44

Answer: Option 'C'

33


Reasoning Practice Test - 3 in Telugu Download Pdf