సింధూ నాగరికత - Indus Valley Civilisation MCQs in Telugu

  • 1. పశుపతి మహాదేవుని విగ్రహం ఎక్కడ లభించింది?
   A.) మొహంజదారో 
   B.) హరప్పా 
   C.) లోథాల్ 
   D.) లోథాల్ రంగాపూర్ 

Answer: Option 'A'

మొహంజదారో 



సింధూ నాగరికత - Indus Valley Civilisation MCQs in Telugu Download Pdf