సింధూ నాగరికత - Indus Valley Civilisation MCQs in Telugu

DigitalOcean Referral Badge DigitalOcean Referral Badge

1.

పశుపతి మహాదేవుని విగ్రహం ఎక్కడ లభించింది?

   A.) మొహంజదారో 
   B.) హరప్పా 
   C.) లోథాల్ 
   D.) లోథాల్ రంగాపూర్ 

Answer: Option 'A'

మొహంజదారో 

DigitalOcean Referral Badge

సింధూ నాగరికత - Indus Valley Civilisation MCQs in Telugu Download Pdf