విజయనగర సామ్రాజ్యం - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర - Vijayanagara Empire ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

తెలుగు కవి నాచనసోముని ఆదరించిన రాజు ఎవరు?

   A.) సాళువ నరసింహరాయులు    
   B.) మొదటి బుక్కరాయులు 
   C.) మొదటి హరిహర రాయులు 
   D.) రెండవ దేవరాయలు 

Answer: Option 'B'

మొదటి బుక్కరాయులు 


విజయనగర సామ్రాజ్యం - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర Download Pdf

Recent Posts