విష్ణు కుండినులు Vishnukundina dynasty - ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర APPSC Group 2 Bits MCQs

1.

విష్ట్నుకుండినుల రాజధాని ఏది?

   A.) విజయపురి
   B.) భట్టిప్రోలు
   C.) వినుకొండ
   D.) గుండుపల్లి

Answer: Option 'C'

వినుకొండ


విష్ణు కుండినులు Download Pdf

Recent Posts