మహిళా సాధికారత - పొదుపు సంఘాలు | Women Empowerment and Economic Development MCQs in Telugu for AP Grama Sachivalayam Exams

1.

మహిళలకోసం మొట్టమొదటి ప్రత్యేక బ్యాంకును ఎక్కడ ప్రారంభించారు?

   A.) చెన్నై 
   B.) కోల్ కత్తా 
   C.) హైద్రాబాద్ 
   D.) ముంబై 

Answer: Option 'D'

ముంబై 

2.

ఏసంవత్సరంలో గ్రామీణ మహిళల సామాజిక ఆర్ధిక హోదాను పెంచే ఉద్దేశ్యంతో "మహిళా సంవృద్ధి యోజన" పథకాన్ని ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు? 

   A.) 1999 అక్టోబర్ 2
   B.) 1993 అక్టోబర్ 2
   C.) 1998 అక్టోబర్ 2
   D.) 1995 అక్టోబర్ 2

Answer: Option 'B'

1993 అక్టోబర్ 2

3.

జాతీయ మహిళా కమీషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది?

   A.) 1994 మే 2 
   B.) 1992 జనవరి 31
   C.) 1995 ఏప్రిల్ 4
   D.) 1992 జూన్ 7

Answer: Option 'B'

1992 జనవరి 31

4.

జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఏ రోజున జరుపుకొంటారు?

   A.) ఫిబ్రవరి 16
   B.) ఫిబ్రవరి 13
   C.) ఫిబ్రవరి 19
   D.) ఫిబ్రవరి 15

Answer: Option 'B'

ఫిబ్రవరి 13

5.

"సభల పథకం (2010)" ఎవరి కోసం ఉద్దేశించబడిన పథకం?

   A.) 15 - 21 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఆడపిల్లందరికి 
   B.) 11 - 18 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఆడపిల్లందరికి 
   C.) 12 - 21 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఆడపిల్లందరికి 
   D.) 13 - 19 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఆడపిల్లందరికి 

Answer: Option 'B'

11 - 18 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఆడపిల్లందరికి